Waar werken we dit schooljaar aan?

Thema’s schooljaar 2024-2025
De thema’s waar we ons op De Vonder op gaan richten, zijn onderdeel van het vierjarenplan wat in het Schoolplan is uitgeschreven. Komend schooljaar gaan we ons inhoudelijk richten op de volgende thema’s:

1. Begrijpend lezen, nieuwe methodiek en koppeling met taalvaardigheid middels methode Staal

De opbrengsten van het begrijpend leesonderwijs willen we graag verbeteren door een koppeling te maken met zowel ons taalonderwijs als thema 2: een rijke leeromgeving. Middels het invoeren van een nieuwe methode Staal 2 waarin het begrijpend lezen meer geïntegreerd middels thema’s aangeboden wordt, kunnen we onze leerlingen meer handvatten bieden. Tevens onderzoeken we welke didactische vaardigheden bij leerkrachten nodig zijn om tot een goede begrijpend leesles te komen. De gemaakte afspraken leggen we vast in een kwaliteitskaart begrijpend lezen.

2. Uitbreiden kleutervisie/rijke leeromgeving in en rond de klas: nieuwe methodiek i.c.m. wereldoriëntatie

Op de Vonder willen we voor ieder kind een rijke leeromgeving creëren, waarin een hoge mate van betrokkenheid ontstaat. Door hierin een koppeling te maken tussen projectmatig en thematisch werken doen kinderen een brede kennisbasis op. Als team willen we een doorgaande ontwikkelingslijn creëren die aansluit bij wat in de onderbouw inmiddels is ingezet (visie jonge kind). Door thematisch en projectmatig te werken kunnen we verschillende vakgebieden geïntegreerd aanbieden. Denk hierbij aan ICT, burgerschap en de wereldoriënterende vakken. Op de Vonder willen we dat kinderen digitaal vaardig worden gemaakt. Het team van de Vonder is op de hoogte van de mogelijkheden die ICT kan bieden om een rijke leeromgeving te ondersteunen. We gaan onderzoeken op welke manier lessen in digitale geletterdheid gegeven worden (kennisoverdracht) en op welke manieren kinderen projectmatig en vakoverstijgend gaan werken aan digitale geletterdheid. De rol van de leerkracht is dan voornamelijk het coachen en begeleiden van leerlingen (kennisconstructie).

We vervangen de methodes wereldoriëntatie en onderzoeken welke leerkrachtvaardigheden nodig zijn om tot een wereldoriënterende les te komen waarbij een hoge mate van betrokkenheid ontstaat en uit welke elementen deze les dan moet bestaan. Afspraken hierover leggen we vast in verschillende kwaliteitskaarten. Met dit thema dragen we bij aan de belofte vanuit HGL dat inspirerend onderwijs wil bieden aan alle leerlingen. 

3. Gedrag, zowel intern als extern

In schooljaar 2022-2023 heeft het team van de Vonder gezamenlijke afspraken gemaakt over hoe men op de Vonder (zowel intern als extern) met elkaar wenst om te gaan. Deze afspraken zijn vastgelegd in de samen-staan-we-sterker-afspraken. Deze liggen vast voor onderling met elkaar omgaan van kinderen, ouders en het team van de Vonder. Daarnaast hebben we afgelopen jaar de escalatieladder ingevoerd om meer duidelijkheid te creëren rondom grensoverschrijdend gedrag.

In schooljaar 2024-2025 willen we opvolging geven aan dit thema en gaan we opnieuw verkennen en waar nodig afspraken bijstellen. Het thema gedrag raakt de kenmerken van burgerschapsonderwijs: hoe gaan we als burgers met elkaar om? Hier gaan we met elkaar verder invulling aan geven. Afspraken hierover leggen we vast in een kwaliteitskaart. Tenslotte vinden we het belangrijk dat de medewerkers op de Vonder pedagogisch onderlegd zijn. Zij kennen en verstaan hun vak. Hiermee dragen we bij aan de belofte van het HGL.
Cookie instellingen